جلسه ماهانه شورای تبلیغ روحانیت خوی در حوزه علمیه سفیران هدایت آیت الله میرزا ابراهیم شهید این شهر برگزار گردید

Visits: 34

Visits: 34