با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، از اساتید حوزه علمیه نقده تقدیر شد

Views: 34  با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، از اساتید حوزه علمیه نقده تقدیر شد.   تصاویر:

Views: 34

  با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، از اساتید حوزه علمیه نقده تقدیر شد.

 

تصاویر: