یکی از شاخصه های طلبه انقلابی تلاش و مجاهدت شبانه روزی برای یادگیری علوم پایه در حوزه است.

Visits: 15  

Visits: 15