بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام

بازدیدها: ۱۸بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام سلماس و جلسه با معاونین،اساتید و طلاب مدرسه مبارکه

بازدیدها: ۱۸

بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام سلماس و جلسه با معاونین،اساتید و طلاب مدرسه مبارکه