بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام

بازدیدها: ۲۰بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام سلماس و جلسه با معاونین،اساتید و طلاب مدرسه مبارکه

بازدیدها: ۲۰

بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام سلماس و جلسه با معاونین،اساتید و طلاب مدرسه مبارکه