سخن نگاشت| برکت عمر به ظاهر سن نیست…

بازدیدها: ۱۵

بازدیدها: ۱۵