سخن نگاشت| برکت عمر به ظاهر سن نیست…

بازدیدها: ۱۷

بازدیدها: ۱۷