آیین معارفه و تکریم مدیریت حوزه علمیه شهرستان نقده با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، برگزار شد

Visits: 18آیین معارفه و تکریم مدیریت حوزه علمیه شهرستان نقده با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، برگزار شد.   گزارش تصویری:        

Visits: 18

آیین معارفه و تکریم مدیریت حوزه علمیه شهرستان نقده با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، برگزار شد.

 

گزارش تصویری: