یکی از شاخصه های طلبه انقلابی تلاش و مجاهدت شبانه روزی برای یادگیری علوم پایه در حوزه است.

Views: 15  

Views: 15