بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام

بازدیدها: ۱۶بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام سلماس و جلسه با معاونین،اساتید و طلاب مدرسه مبارکه

بازدیدها: ۱۶

بازدید مدیر استان به همراه معاونین از مدرسه علمیه امام علی علیه السلام سلماس و جلسه با معاونین،اساتید و طلاب مدرسه مبارکه